Правата Ви относно проблеми, свързани с изгубен, повреден или унищожен и закъснял багаж, са регламентирани от Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз.

По смисъла на тази конвенция терминът „багаж“ означава и регистриран багаж, и нерегистриран багаж, освен това Вие имате право на обезщетение във всеки един от следните случаи:

Отговорност и ограничаване отговорността на въздушния превозвач

Превозвачът е отговорен за вреди, понесени в случай на унищожаване, загуба или повреда на регистриран багаж, само при условие, че събитието, което е причинило унищожаването, загубата или повредата, е възникнало на борда на въздухоплавателното средство или по време, когато превозвачът е бил отговорен за регистрирания багаж.

Правилото е, че авиокомпанията е отговорна за вреди, причинени от закъснение при въздушния превоз на багаж, но независимо от това авиопревозвачът не носи отговорност за вреди, причинени от закъснение, ако докаже, че той и неговите служители са взели всички мерки, които разумно биха могли да се изискват за избягване на вредите, или че е било невъзможно да се вземат такива мерки. Превозвачът обаче не е отговорен, ако и доколкото вредите са възникнали поради присъщ на багажа дефект, качество или недостатък.

В случай на нерегистриран багаж, включително лични вещи, превозвачът е отговорен, ако вредата е възникнала по негова вина или по вина на негови служители. Ако превозвачът докаже, че вредата е причинена от Вас или че за нея е допринесла небрежност или друго неправилно действие или бездействие от Ваша страна, авиопревозвачът изцяло или частично се освобождава от отговорност спрямо Вас до степента, до която тази небрежност, неправилно действие или бездействие са причинили или допринесли за вредата.

Размер на обезщетението

Обезщетението при изгубен багаж, повреден или унищожен багаж и закъснял багаж се определя съгласно специална безналична валута, т.нар. специални права на тираж, които са ограничени до 1 000 за всеки пътник. Конвертируемостта им се определя от Международния валутен фонд спрямо съответната валута. Така например, 1 000 SDR = 1 202.09 EUR, съгласно обменния курс за специални права на тираж, актуализиран последно на 21 ноември 2017г.

Срокове за подаване на жалба

Получаването на регистриран багаж от Вас, без да бъде отправена жалба, представлява доказателство до доказване на противното, че багажът Ви е бил доставен в добро състояние. Затова е важно да знаете, че в случай, че установите наличието на вреди, Вие трябва да подадете жалба до авиопревозвача незабавно след откриване на вредите, но не по-късно от 7 дни от датата на получаване на регистрирания багаж. В случай на закъснение на багажа Ви, жалбата трябва да бъде подадена не по-късно от 21 дни, считано от датата, на която багажът е бил предоставен на Ваше разположение. Всяка жалба трябва да бъде в писмена форма и да бъде връчена или изпратена в посочените срокове. Запомнете, че ако не бъде подадена жалба в посочените срокове, срещу авиопревозвача не може да се заведе дело, освен в случай на измама от негова страна.

Давностен срок

Правото на обезщетение за проблеми с багажа се погасява с изтичане на срока за подаване на жалбата. В случай на своевременно подадена жалба, правото на съдебна защита се погасява в срок до две години, считано от датата на пристигане на местоназначението, или от датата, на която въздухоплавателното средство е трябвало да пристигне, или от датата, на която превозът е преустановен.

Монреалската конвенция урежда общите правила относно потенциални проблеми с багажа Ви и поставя рамките на паричните обезщетения, но не забравяйте, че всяка авиокомпания има различна политика и разпоредби за съответните отговорности и обезщетения, дори е възможно да имат и различни срокове за подаване на жалбите. Затова е важно да се комуникира авиокомпанията целесъобразно, за да се извлече максимална полза за Вас, а ние от CLAIMEUROPE не бихме се спрели пред нищо, докато не получите полагащото Ви се парично обезщетение в пълен размер.