Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат условията, при които КЛЕЙМЮРЪП ООД (наричано по-натам CLAIMEUROPE) предлага своите услуги, предоставени на или чрез интернет страницата си www.claimeurope.com, както и взаимоотношенията, произтичащи от сключен договор между CLAIMEUROPE и своите потребители относно предоставянето на услугите, подробно описани в настоящите Общи условия.

I. Дефиниции

1.1. КЛЕЙМЮРЪП ООД е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205278774, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл.550, вх.1, ет.2, офис 12.

1.2. „Договор“ означава договор между клиента и CLAIMEUROPE, който се смята за сключен след подаване на Иск за обезщетение чрез интернет сайта www.claimeurope.com, приемане на настоящите Общи условия и подписване на Пълномощно.

1.3. „Иск за обезщетение“ представлява всеки иск, подаден към CLAIMEUROPE от потребител чрез интернет сайта www.claimeurope.com, както и всяко извънсъдебно или съдебно предявяване на претенция срещу авиокомпанията от страна на CLAIMEUROPE пред съответните органи за получаване на парично обезщетение.

1.4. „Пълномощно“ представлява писмено упълномощаване на CLAIMEUROPE от страна на клиента, с което последният овластява CLAIMEUROPE да извършва от негово име и за негова сметка всички правни и фактически действия, необходими за получаването на дължимите му обезщетения.

1.5. „Авиокомпания“ е въздушният превозвач, оперирал полета, за който клиентът търси обезщетение.

1.6. „Клиент“ или „Потребител“ е всяко физическо лице, което е сключило договор с CLAIMEUROPE и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.7. „Обезщетение“ представлява всяка парична сума, която следва да бъде изплатена на самолетен пътник от авиокомпанията, включително, но не само: парично обезщетение, дължимо в резултат на проблем с полет; възстановяване на стойността на самолетния билет; възстановяване на други, извънредни разходи, дължими съгласно който и да е правен режим, уреждащ правата на пътниците във въздушния транспорт, в т.ч. Регламент 261/2004, Монреалската конвенция, европейската съдебна практика и др.

1.8. „Регламент 261/2004“ е Регламент (ЕО) 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

1.9. „Монреалска конвенция“ е Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, подписана на 28 май 1999г. и уреждаща правилата относно проблемите, свързани с изгубен багаж, повреден или унищожен багаж и закъснял багаж.

II. Услуги, предоставяни от CLAIMEUROPE

2.1. CLAIMEUROPE защитава правата на пътниците във въздушния транспорт, като предявява от името на клиента иск за обезщетение пред съответната авиокомпания и събира обезщетението вместо него.

2.2. CLAIMEUROPE претендира обезщетения, свързани със следните проблеми при полет:

2.2.1. Отменен полет

2.2.2. Закъснял полет

2.2.3. Отказан достъп до борда на самолет

2.2.4. Пропусната връзка

2.2.5. Настаняване в по-ниска класа

2.2.6. Изгубен багаж

2.2.7. Повреден или унищожен багаж

2.2.8. Закъснял багаж

2.3. След подаване на иск за обезщетение чрез формата на нашия сайт, CLAIMEUROPE извършва предварителна проверка по случая относно неговата основателност, както и преценка относно вероятността клиентът да получи претендираното обезщетение, след което уведомява клиента по имейл относно стартирането на процедурата по претендиране и събиране на обезщетение от авиокомпанията.

2.4. В случай, че CLAIMEUROPE прецени иска за неоснователен, има право да откаже да поеме случая, за което ще уведоми клиента по имейл. Това право CLAIMEUROPE си запазва на който и да е етап от процедурата по претендиране и събиране на обезщетението, ако достигне до заключението, че искът вече не следва да се счита за основателен, за което ще уведоми незабавно клиента, че прекратява работа по случая.

2.5. За да започне процедурата по претендиране и събиране на обезщетението, е необходимо клиентът да подпише електронно пълномощно, което става чрез формата за попълване и подаване на иска за обезщетение, или да го изпрати на електронната поща на www.claimeurope.com, сканирано и подписано.

2.6. Процедурата по събиране на обезщетението започва с неговото претендиране пред съответната авиокомпания, като целта е да се сключи извънсъдебно споразумение с нея.

2.7. При евентуален отказ от страна на авиокомпанията да изплати претендираното обезщетение, поради причина, която е неоснователна според CLAIMEUROPE, или при отказ от страна на авиокомпанията да изплати пълния размер на дължимото според CLAIMEUROPE обезщетение, както и неизплащането му в разумен/приемлив срок, CLAIMEUROPE може да предприеме съдебни действия срещу авиокомпанията, чрез иницииране на съдебен процес пред компетентния съд на територията на Европейския съюз.

2.8. При иницииране на съдебно производство, CLAIMEUROPE ще действа от името на клиента чрез правния отдел на дружеството или ще ангажира услугите на адвокат, който ще извършва процесуалното представителство пред съответния компетентен съд на територията на Европейския съюз, за което клиентът предварително е дал съгласието си и е упълномощил CLAIMEUROPE, чрез полученото вече надлежно пълномощно. Въпреки това, CLAIMEUROPE ще уведоми по имейл клиента за евентуално иницииране на съдебно производство. Всички сторени разноски във връзка с производството са за сметка на CLAIMEUROPE.

2.9. Ако авиокомпанията изплати дължимото обезщетение, CLAIMEUROPE ще нареди чрез банков превод 80% от стойността му на клиента, след приспадане на уговорената за CLAIMEUROPE комисиона в размер на 20%.

2.10. В случай, че клиентът получи обезщетението директно от авиокомпанията по време на или след извънсъдебните или съдебните действия, инициирани от CLAIMEUROPE, клиентът се задължава да представи на CLAIMEUROPE доказателство за изплатената му сума в срок до 3 (три) работни дни и да преведе на CLAIMEUROPE уговорената комисиона в размер на 20% от общия размер на полученото обезщетение. Последното клиентът се задължава да направи във всеки случай, в който е получил обезщетение от авиокомпанията, при условие, че вече е подал иск за обезщетение към CLAIMEUROPE и последният е започнал работа по случая.

III. Сключване на договора

3.1. С подаване на иск за обезщетение към CLAIMEUROPE чрез попълване на всички задължителни полета, съгласие с Общите условия и извършването на упълномощаване, клиентът прави правно обвързващо предложение за сключване на Договор.

3.2. По своята правна същност договорът представлява Договор за възлагане на поръчка за събиране (извънсъдебно или съдебно) на вземането за обезщетение на клиента към съответната авиокомпания.

3.3. CLAIMEUROPE приема предложението за сключване на договор, като изпрати писмено потвърждение на електронната поща на клиента.

3.4. Със сключването на договора, клиентът декларира, че той не е упълномощил трети лица за упражняване на неговото право да претендира обезщетение към авиокомпанията.

3.5. Със сключването на договора, клиентът декларира, че няма да предявява претенцията си лично пред авиокомпанията, както и да се опитва по какъвто и да било начин да се свързва с авиокомпанията във връзка с търсеното обезщетение.

3.6. Докато CLAIMEUROPE води преговори с авиокомпанията, клиентът няма право нито от свое име, нито чрез трето лице да се опитва да получи обезщетение от авиокомпанията. CLAIMEUROPE няма да носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от взаимодействие на клиента или трето лице с авиокомпанията, което по някакъв начин е засегнало правото или размера на обезщетение.

IV. Права и задължения на клиента

4.1. Клиентът има право да изисква и получава по всяко време информация от CLAIMEUROPE за всяко развитие по случая му.

4.2. Клиентът е длъжен да съдейства на CLAIMEUROPE за успешното осъществяване на процедурата по претендиране на обезщетение, като му предоставя необходимата информация, документи и всякакви доказателства, които биха били от полза пред съответната авиокомпания (бордна карта, резервация, документ за самоличност, фактури за извършени плащания и др.)

4.3. Клиентът се задължава да информира незабавно CLAIMEUROPE, ако авиокомпанията се свърже директно с него или се опита да замести изплащането на обезщетение с талони за отстъпки, ваучери и др.

4.4. След сключване на договора, клиентът няма право да се свързва с други фирми, предоставящи същите услуги, да упълномощава други лица относно същия иск за обезщетение или да предприема сам процедура по търсене на обезщетение.

4.5. Чрез отбелязване с тикче в полетата „Прочетох, съгласен съм и приемам Общите условия на CLAIMEUROPE“ и „Съгласен съм CLAIMEUROPE да събира и обработва личните ми данни съгласно ЗЗЛД и за целите, произтичащи от договорните ми отношения с CLAIMEUROPE“, към момента на подаване на иска за обезщетение чрез сайта www.claimeurope.com, клиентът приема и се съгласява с настоящите Oбщи условия и е длъжен да ги спазва.

4.6. Клиентът има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни след сключването му без да посочва изрична причина за това. За целта, клиентът следва да уведоми CLAIMEUROPE за решението си, писмено на електронната ни поща чрез писмо в свободен текст.

4.7. Клиентът не може да се откаже от сключения договор, ако искът за обезщетение е бил уважен от авиокомпанията, т.е. CLAIMEUROPE е довел процедурата до успешен край, преди датата на искането за прекратяване от страна на клиента.

4.8. Клиентът е длъжен да предостави валиден IBAN на банкова сметка, по която да бъде преведена сумата от обезщетението, след приспадане на уговорената комисиона. Клиентът се задължава да направи това в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на известие от CLAIMEUROPE на електронната си поща. Клиентът може да предложи и други начини за извършване на плащането, но ако същите се окажат неприемливи според CLAIMEUROPE и не се стигне до взаимно съгласие относно начина на плащане, страните се съгласяват банковият превод да остане единствения възможен и валиден начин за изплащане на обезщетението към клиента.

4.9. Клиентът се задължава да спазва уговореното в т.2.10. и т.6.8. от настоящите Общи условия, като при неизпълнение на това свое задължение, същият следва да понесе последиците на т.7.1.

V. Права и задължения на CLAIMEUROPE

5.1. CLAIMEUROPE има право да откаже да поеме даден случай и да предостави услугите си на клиент, който е подал иск за обезщетение чрез сайта www.claimeurope.com, за което ще уведоми клиента по имейл.

5.2. CLAIMEUROPE има право да откаже да продължи работа по даден случай във всеки един етап от развитието му, ако сметне, че искът не следва да се счита за основателен, за което ще уведоми незабавно клиента по имейл.

5.3. CLAIMEUROPE има право по всяко време да променя Общите условия, за което се задължава да информира клиентите си, като на видно място в сайта публикува съобщение за изменението им и им даде подходящ срок да се запознаят с тях или като им изпрати директен имейл с променените вече Общи условия.

5.4. CLAIMEUROPE си запазва правото по всяко време да прекрати едностранно действието на договора, при условие, че клиентът е нарушил което и да е от задълженията си съгласно настоящите Общи условия, в т.ч. но не само задълженията си по т.4.3. и т.4.4.

VI. Комисиона и начин на плащане

6.1. CLAIMEUROPE има право да получи комисиона за услугите си в случай на успешно получаване на обезщетение от съответната авиокомпания.

6.2. Плащането на комисионата става като CLAIMEUROPE приспадне уговорената комисиона от сумата на обезщетението, преди да преведе останалата част по банковата сметка на клиента или по друг, определен от клиента, начин.

6.3. Комисионата е в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на изплатеното от авиокомпанията обезщетение.

6.4. В случай, че бъде иницииран съдебен процес и съдът присъди само част от претендирания размер на обезщетението, CLAIMEUROPE удържа 20 % от присъдената от съда сума.

6.5. Веднага след получаването на паричното обезщетение, CLAIMEUROPE приспада уговорената комисиона и в най-кратки срокове е задължен да изплати останалата част от обезщетението на клиента.

6.6. След като получи обезщетението от авикомпанията, CLAIMEUROPE уведомява незабавно клиента за успешното приключване на процедурата по иска му и го моли да му предостави банкова сметка, по която да извърши превода на останалата част от обезщетението, дължима към клиента, или да посочи друг начин, по който желае да бъде извършено плащането.

6.7. Всички банкови и други такси по извършването на превода към клиента се поемат от него.

6.8. В случай, че клиентът се съгласи на алтернативно обезщетение (напр. ваучери, талони за намаление, заместващи билети), той е длъжен да заплати на CLAIMEUROPE дължимата комисиона върху първоначално търсеното обезщетение в пълен размер. Последното клиентът следва да направи в срок до 3 (три) работни дни от даването на съгласие за получаване на заместващо обезщетение.

VII. Неустойки

7.1. В случай, че клиентът не изпълни задълженията си по т.2.10 и т.6.8. в посочените срокове, същият дължи на CLAIMEUROPE освен комисионата по т.6.3. и неустойка в размер на 5 % (пет процента) от размера на обезщетението, ведно с всички разноски и лихви.

VIII. Защита на лични данни

8.1. CLAIMEUROPE използва и защитава личните данни на всеки клиент, които лично ни е предоставил или събрани чрез сайта www.claimeurope.com по време на попълване на формата за подаване на иск за обезщетение.

8.2. CLAIMEUROPE гарантира, че ще използва личните данни единствено с цел получаване на обезщетение от съответната авиокомпания. Само в случай, че е необходимо, CLAIMEUROPE ще предостави личните данни на трети лица, ако това е от съществено значение за успешното реализиране на иска за обезщетение, но само след изричното съгласие на клиента.

8.3. Уеб сайтът www.claimeurope.com може да използва „Бисквитки“ за събиране на различна информация. Всеки клиент може да промени използването на бисквитки от настройките на своя интернет браузър. Бисквитките ще направят използването на сайта по-бързо и по-лесно и ще оптимизират качеството му.

IX. Заключителни разпоредби

9.1. Всички спорове, които възникнат вследствие сключването на договор съгласно настоящите Общи условия, ще се регулират от българското законодателство и ще се уреждат от Районен съд гр. София.

Последна промяна: 08.08.2018