CLAIMEUROPE е високоспециализирана компания, защитаваща правата на пътниците във въздушния транспорт. Ние сме отдадени изцяло в тази сфера на дейност, като имаме висока степен на специализация и компетентност, придобити от нашите юристи вследствие на дългогодишен опит в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – регулаторен и контролен орган в областта на гражданското въздухоплаване в Република България.

Нашата мисия е да облекчим дългия и труден процес по получаване на обезщетение. Ние се ангажираме да проучим валидността и допустимостта на дадена претенция, да се справим с всички процедури по искове и преговори с авиокомпаниите, да съберем съответните данни и документация, които може да са необходими за оспорване на извиненията, които авиокомпаниите обикновено използват с цел отказ на полагащото Ви се парично обезщетение. Категорично няма да приемем предлагани от авиокомпаниите ваучери за безплатни стоки и услуги или сума, значително по-малка от полагащото Ви се обезщетение. Ние не приемаме неизгодни за Вас обезщетения или такива, които не са в парична форма, и няма да се спрем пред нищо, докато Вие не получите законно полагащото Ви се обезщетение.

Ако въпреки нашата усилена дейност и преговори, авиокомпаниите откажат да изплатят дадено обезщетение, CLAIMEUROPE си запазва правото по собствена преценка да потърси правата Ви пред съответния компетентен съд на територията на Европейския съюз за доказване и събиране на претенцията Ви по съдебен ред. Всички разноски за адвокат и такси пред съответния съд са за сметка на CLAIMEUROPE, като при успех CLAIMEUROPE ще удържи единствено комисиона от 20 % от общия размер на присъденото Ви обезщетение.